Jdi na obsah Jdi na menu
 


Standardy kvality sociálních služeb

Tento pracovní materiál vznikl jako kolektivní práce týmu pracovníků Střediska pracovní rehabilitace Ostrava. Cílem snažení pracovní skupiny SPR  bylo vytvoření nového souboru interních pravidel dle požadavků Standardů sociální práce.

Uvádíme zde pouze krátkou ukázku, kompletní Standardy kvality sociálních služeb jsou uloženy ve Středisku pracovní rehabilitace k nahlédnutí.

 

STANDARD Č. 1

Zařazení: procedurální směrnice

Název: CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SPR – Denní stacionář Ostrava poskytuje ambulantní službu dle zákona 108/2006 Sb., §46.

Denní stacionáře

(1) V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy,

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Poslání SPR – Denního stacionáře:

Posláním SPR je dát příležitost osobám v se zdravotním postižením, zejména pak lidem s mentálním postižením k jejich seberealizaci. Klademe důraz na nácvik samostatného způsobu života, zajištění a naplnění fyzických, psychických a sociálních potřeb klientů.

Pomoc lidem s mentální retardací je právě v dnešní době velmi žádoucí, zejména když si pod pojmem pomoc představíme konkrétní podporu, správné postoje, odstranění bariér. Maximální možná míra integrace je uskutečnitelná za předpokladu, že pro ni budou vytvořeny podmínky, ve kterých nebude nikdo přehlížen, podceňován. A o to se právě v našem zařízení snažíme. Přes vrozenost a trvalost postižení je možno u našich klientů hledat „záchytné ostrůvky“. Je důležité respektovat zvláštnosti osob s mentálním postižením a jejich zvláštnosti nebrat jako mínusy, ale hledat v nich klady : bezprostřednost, emotivní přístup. Jsme si vědomi, že v péči o osoby se zdravotním postižením nelze očekávat radikální obrat k lepšímu bez hledání alternativních možností. Proto všichni pracovníci se snaží u klientů vytvořit pocit úspěšnosti a tak jim zvyšovat sebevědomí, vštěpují jim základy pro samostatný život v duchu independent living.

Základní činnosti určené pro tuto službu jsou:

 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu ( starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat se, obouvat se )

 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím ( návštěva divadla,kulturních zařízení, vystoupení na akcích jako je Advent plný andělů, Domovy pro seniory u různých příležitostí ,sportovních akce ( i zahraničních ), návštěva Planetária, akcí pořádaných MMO ( Den sociálních služeb, Vánoční jarmark )

 

- sociálně-terapeutické činnosti ( pracovní zácvik v dílnách : keramika, výroba svíček, proutí, dřevo, šicí )

 

- aktivizační činnosti (pravidelné akce : bowling, kuželky, stolní tenis, práce na PC, vaření, vycházky do okolí, návštěva místních zařízení –muzeum,divadlo, kino, společenské akce mimo budovu – karnevaly, plesy, Abilympiáda, )

- pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí : návštěva lékaře, úřadů; zapojení do projektu MSK  

" Podporujeme hrdinství, které není vidět"

- poskytnutí stravy ( oběd,pitný režim během celého pobytu )

 

Cíle poskytované sociální služby

Cílem sociálních služeb SPR je umožnit lidem s mentální retardací zůstat součástí místního společenství, inkluze ( přijetí, včlenění) do společnosti zejména v oblastech pracovního uplatnění, samostatného života, celoživotního vzdělávání a trávení volného času, tak, aby měl každý jedinec v případě zájmu možnost aktivní účasti v nabízených programech a dle svých možností a schopností je vhodně kombinovat. SPR je otevřené zařízení, což znamená, že poskytuje prostor pro nejrůznější společenské, kulturní, sportovní a pracovní zapojení osob se speciálními potřebami i zdravými občany z okolí snaha o integraci do společnosti,.

Okruh osob, kterým je služba určena :

Cílovou skupinu tvoří lidé s mentálním a kombinovaným postižením ( lehčí formy poruchy zraku,sluchu,tělesné postižení ) po ukončení školní docházky, kterým není umožněno další vzdělávání vzhledem ke stupni jejich postižení. Věková hranice : od 16 let neomezeně.

 

Činnost střediska je koncipovaná tak,aby měl každý jedinec v případě zájmu možnost aktivní účasti v nabízených programech a dle svých možností a schopností je vhodně kombinovat :

Děti a mládež ( 16 – 18 let )

Dospělí jedinci ( 18 – 55 let )

Mladší senioři ( 55 - 80 let )

Mezinárodní liga pro osoby s mentálním postižením (ILMH) doporučuje užívat označení člověk (dítě, mladistvý) s mentálním postižením – s mentální retardací. Má tím být vyjádřena skutečnost, že retardace není integrální součástí člověka, ale pouze jedním z jeho osobnostních rysů. Definice MR UNESCO 1992: „Mentální retardace není nemoc, je to spíše stav, charakterizovaný celkovým snížením intelektových schopností, který vzniká v průběhu vývoje jedince a je obvykle provázen poruchami adaptace, to je nižší schopností orientovat se v životním prostředí. Nedostatek v adaptaci na prostředí souvisí také se zpomaleným, zaostávajícím vývojem, s omezenými možnostmi vzdělávání a s nedostatečnou sociální přizpůsobivosti“.

Lidé s tímto postižením jsou schopni nabývat nových dovedností po celý život. Využíváme co nejvíce individuální plány, které zohledňují rozsah postižení a pomáhají v situacích, které lidé s mentálním postižením jsou schopni zvládnout sami.

Základní potřeby člověka:

 

1. Potřeby psychologické – zajištění kvalitní a citlivé komunikace s klientem pro zjištění jeho dalších potřeb, přání a spokojenosti.

 

2. Potřeby sociální – zabezpečení aktivizačních a terapeutických činností pro udržení a podporu soběstačnosti, zabezpečení kontaktu s okolím, vytvoření podmínek pro duševní růst.

 

3. Potřeby biologické – poskytnutí tělesných podpůrných aktivit ( TV chvilky , relaxace, sportovní vyžití – SK Chachaři, rehabilitační pobyty ), stravy, zabezpečení lékařské pomoci v případě potřeby ( záchvat ).

 

Krátkodobé cíle:

 

- kvalitní vytváření, naplňování a hodnocení individuálních plánů s jednotlivými klienty (průběžně, viz standard č.5)

- absolvování seminářů, kurzů z oblasti sociální práce :

a)Semináře pro pracovníky v sociální službě (2018 )

b)Školení k individuálnímu plánování ( 2018 )

c)Exkurze u spolupracujících organizací : (září – prosinec 2018 )

- absolvování školení BOZP zaměstnanců SPR dle tematického plánu a časového rozvrhu : školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců ( 2019)

 

- doplnění www stránek – dohoda  (2018)

 

- zajištění dostatečných finančních zdrojů na pokrytí mzdových nákladů všech pracovníků, zejména pracovníků v přímé péči (každý rok).

 

Dlouhodobé cíle:

 

- vybudování sportovního hřiště na pozemku u budovy SPR ( rok 2020)

- úprava bezbariérové terasy (2020)

-úprava vnějších prostor SPR  - schodolez (2020)

- zaměstnanci a dobrovolníci absolvují požadovaný akreditovaný kurs pro pracovníky v sociálních službách; účast i na dalších kursech a seminářích, které povedou ke zkvalitnění poskytované služby (u nově přijímaných dle zákona; ostatní : kursy dle nabídky a finančních možností SPR)

 

- připravit klienty na samostatný život pomoci individuálních plánů (dle přání klienta a jeho zákonného zástupce), vyhodnocení po etapách dotazníkem nebo pohovorem

 

- umět uplatnit získané vědomosti, dovednosti a návyky v praxi ( formou praktických cvičení s pravidelným vyhodnocováním )

 

- vytvářet pocit bezpečí, jistoty ( přiměřené nároky, požadavky na klienta, odměna : pochvala, vyhodnocení úspěšnosti plánovaných cílů )

 

- umět navazovat vztahy ( viz Roční plán : společenská výchova, rozvíjení komunikačních a dovednostech schopností)

 

- zvyšovat sebevědomí ( volba přiměřených nároků na klienta, podpora motivace, dokončení práce, pochvala, povzbuzení )

 

Základní zásady služby:

 

- respektování individuality klienta

- podpora a ochrana důstojnosti, lidských práv a osobní svobody

- respektování potřeb a volby klienta

- bezplatné poskytování základního sociálního poradenství

- pomoc při řešení nepříznivé sociální situace ( nemoc rodičů,zajištění odlehčovací služby, osobní asistence, svoz do zařízení a zpět, doprovod k lékaři ).

 

Veřejný závazek

 

1. Vytvářet takové prostředí, aby klienti měli pocit jistoty, spokojenosti.To znamená, že klienti se zapojují do vytváření programů, sami si vybírají aktivity, které jim nejvíce vyhovují; nenutíme je podílet se na všech nabízených projektech ( sportovní kroužky, práce ve všech dílnách ).

 

2. Mlčenlivost pracovníků o informacích, získaných od zákonných zástupců dle § 100 zák.č.108/2006 Sb.

 

3. Respektovat jedinečnost, individualitu klienta.

 

4. Dbát na soukromí a intimitu, zejména v rámci osobní hygieny.

 

5. Dbát na kvalitní komunikaci mezi pracovníky zařízení a klienty.

 

6. Zajistit vzdělávání pracovníků (proškolování a sebevzdělávání).

 

7. Pravidelné hodnocení služby ( denní rozhovory s klienty, jejich zákonnými zástupci a zápisy =denní záznamy ) .

 

8. Upevňovat návyky vedoucí k nezávislému způsobu života.

 

9. Dlouhodobým působením ( interakcí klient x poskytovatel ) rozvíjet prostorovou a časovou orientaci – viz Roční plán .

 

Programy SPR jsou koncipovány tak, aby si každý klient mohl denně volit z nabízených činnosti. Mohou také vstupovat do tvorby programů, vyslovit svůj názor, uplatnit svou vůli.

 

Veřejný závazek : veřejný závazek utváří systém základních hodnot a kultury SPR-DS, který umožní klientům, zaměstnancům a široké veřejnosti orientovat se v poskytovaných službách. Při definování hodnot spolupracovali všichni zaměstnanci, a proto jsou pro ně přijatelné a jsou jimi respektovány.