Jdi na obsah Jdi na menu
 


STŘEDISKO  PRACOVNÍ  REHABILITACE 

denní stacionář,o.p.s.

L. Podéště  1874/ 4,   Ostrava – Poruba, 708 00

 

 Etický kodex zaměstnanců

Střediska pracovní rehabilitace

 Účelem etického kodexu je stanovit pravidla chování všech zaměstnanců, stanovit zaměstnaneckou kulturu Střediska pracovní rehabilitace a informovat klienty, jejich blízké i veřejnost o přístupu, který lze od těchto zaměstnanců při výkonu jejich práce očekávat. Etický kodex odráží hodnoty zaměstnanců SPR a  zároveň pro ně představuje soubor norem, na jejichž dodržování je kladen důraz. Etický kodex všeobecně určuje zásady chování zaměstnanců na pracovišti a je provázán s vnitřními předpisy. Zaměstnanci se o tento kodex opírají při své každodenní práci.

 

 Základní etické principy

  • Ctění lidských práv – při poskytování sociální služby dbají zaměstnanci na dodržování lidských práv v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, Chartou lidských práv Spojených národů, mezinárodními deklaracemi a úmluvami upravujícími lidská práva, Ústavou, Listinou základních práv a svobod a dalšími zákony tohoto státu, které se od těchto dokumentů odvíjejí.

 

  • Rovný a spravedlivý přístup – zaměstnanci SPR respektují jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílel na životě společnosti. Zaměstnanci poskytují klientům péči ve stejné úrovni kvality a neupřednostňují nikoho z klientů na základě osobních preferencí.

 

  • Právo na seberealizaci – zaměstnanci ctí právo klientů na rozhodování o sobě samých, uznávají jejich volbu podle osobních hodnot a přesvědčení. Poskytují klientům prostor k vlastní seberealizaci v takové rozsahu, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva u jiných klientů.

 

  • Důstojnost – při poskytování služby kladou zaměstnanci SPR důraz na zachování důstojnosti klientů.

 

  • Profesionalita – zaměstnanci při poskytování služeb klientům využívají svých nabytých schopností, znalostí a dovedností dle svých pracovních pozic, znají svou náplň práce a rozsah svých kompetencí, své limity. Spolupracují s ostatními členy týmu. Průběžně se vzdělávají dle vlastních potřeb a aktuálních požadavků zaměstnavatele. Profesionální odpovědnost staví zaměstnanci nad soukromé zájmy a snaží se je poskytovat na nejvyšší možné odborné úrovni.

 

 

Pravidla etického chování

 

1. Ve vztahu ke klientům

 

1.1. V pracovní době se zaměstnanci věnují výlučně plnění svých pracovních úkolů a povinností s maximálním vynaložením svých sil a schopností. K výkonu své pracovní činnosti přistupují tvořivě a iniciativně a s plnou odpovědností. Jsou si vědomi svých odborných i profesních omezení.

 

1.2. Zaměstnanci při kontaktu s klienty dodržují pravidla slušného chování (klienty oslovují tak, jak si klienti přejí) a běžného společenského styku, přistupují ke všem klientům jako k jedinečné lidské bytosti, tzn. s pochopením, úctou, empatií, trpělivostí.

 

1.3. Ke všem klientům přistupují se stejným pracovním úsilím bez jakýchkoli náznaků diskriminace, zneužívání nebo šikany.

 

1.4. Jednají tak, aby chránili důstojnost a lidská práva klientů. Jednají vždy s úctou a respektem k jejich soukromí, intimitě a individuálním potřebám.

 

1.5. Zaměstnanci shromažďují a zpracovávají data a informace v nezbytném rozsahu s ohledem na potřebnost při zajištění služeb poskytovaných klientům. Zachovávají mlčenlivost o osobních a citlivých údajích klientů a nakládají s nimi podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

1.6. Zaměstnanci vytvářejí klientům prostor otevřeně hovořit. Nezneužívají jejich důvěry a důvěrně sdělených informací. Bez jejich souhlasu důvěrná sdělení nešíří.

 

1.7. Zaměstnanci přistupují ke klientům jako k rovnocenným partnerům. Vytvářejí jim prostor k tomu, aby se mohli společně podílet na péči o vlastní osobu dle úrovně svých psychických a fyzických schopností. Respektují svobodné rozhodování klientů, jejich právo žít životem podle vlastních představ.

 

1.8. Zaměstnanci vedou klienty dle jejich schopností a možností k vědomí odpovědnosti sám za sebe a společně s nimi hledají možnosti, jak je zapojit do procesu řešení problémů jejich osobního života a usilují o zlepšení jejich životních podmínek.

 

1.9. Zaměstnanci chrání majetek klientů a při výkonu své činnosti se chovají tak, aby nedošlo k jeho poškození či odcizení.

 

1.10. Zaměstnanci při kontaktu s klienty vycházejí ze znalostí jejich schopností, potřeb a komunikují s nimi tak, aby sdělovaným informacím porozuměli. V případě potřeby jsou zaměstnanci připraveni využívat alternativní formy komunikace.

 

1.11. Zaměstnanci nevyžadují ani nepřijímají žádné dary a zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování, nebo jež by bylo možno považovat za odměnu za práci (více řešeno ve směrnici Ochrana práv klientů).

 

 

2. Ve vztahu k zaměstnavateli

 

2.1. Zaměstnanci odpovědně plní své povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy. Spolupracují dle svých odborností na vytváření metodických postupů a dbají na jejich praktické uplatňování s ohledem na co nejvyšší úroveň poskytovaných služeb.

 

2.2. Zaměstnanci ctí hodnoty, které jsou definovány v poslání, zásadách a cílech poskytovaných služeb. Zaměstnanci poslání, zásady a cíle SPR-DS znají.

 

2.3. Zaměstnanci usilují o efektivní a ekonomické využití všech pracovních pomůcek a prostředků ve prospěch klientů a SPR. Chovají se tak, aby nezavdali příčinu ke zcizení nebo poškození majetku zaměstnavatele.

 

2.4. Ve veřejném vystupování dbají zaměstnanci na zájmy a dobré jméno SPR-DS. Sdělují pouze ty informace, které z titulu své funkce sdělit mohou a to v úplném, nezkresleném, pravdivém, srozumitelném podání a v zákonném rozsahu.

 

2.5. Všichni zaměstnanci usilují o zvyšování prestiže svého povolání a SPR. V rámci svých možností se snaží zabraňovat jakémukoliv jednání, které poškozuje jméno SPR-DS.

 

 

3. Ve vztahu ke spolupracovníkům, nadřízeným a podřízeným

 

3.1. SPR zohledňuje profesní i lidskou individualitu zaměstnanců a odmítá veškeré formy diskriminace uvnitř denního stacionáře.

 

3.2. Zaměstnanci respektují organizační strukturu SPR. Podílejí se na vytváření dobrých vztahů ve stacionáři. Základem vztahu je slušné, čestné a společensky přípustné chování. Navzájem se podporují a vytváří v pracovních týmech atmosféru vzájemného respektu a pochopení.

 

3.3. Zaměstnanci respektují znalosti a zkušenosti svých kolegů a nadřízených. Navzájem spolu úzce spolupracují.

 

3.4. Názorové rozdíly nejsou vyjadřovány s osobní zaujatostí. Názorové odlišnosti řeší věcně, kultivovaně a otevřeně s přímým nadřízeným, jehož následné rozhodnutí respektují. Nicméně i přesto mají zaměstnanci právo obrátit se na ředitelku SPR-DS nebo na jiné instituce, pokud se s rozhodnutím svého přímého nadřízeného neztotožňují. V tomto případě má však přímý nadřízený právo vědět, že tak chtějí učinit. Pokud se chtějí zaměstnanci obrátit na jiné instituce, mají povinnost informovat o tomto svém kroku ředitelku SPR. Kritické připomínky jsou řešeny na vhodném místě, vhodným způsobem.

 

3.5. Nadřízení uplatňují vůči zaměstnancům rovný přístup s důrazem na dodržování kvality odvedené práce.

 

4. Ve vztahu k odbornosti

 

4.1. Zaměstnanci se snaží o udržení a zvyšování odborné úrovně své práce a uplatňování nových metod a přístupů. Jsou zodpovědní za své celoživotní vzdělávání, což je základ pro rozvoj úrovně odborné práce a schopnosti řešit etické problémy a dilemata.

 

4.2. Všichni zaměstnanci jsou členy týmu a pro svůj růst využívají znalostí a dovedností svých kolegů s právem žádat podporu a poskytovat podporu druhým.

 

 

4.3. Všichni zaměstnanci se řídí příslušnými zákony a vnitřními předpisy, popř. dalšími profesními etickými kodexy, týkající se jejich specializace (Etický kodex sociálních pracovníků ČR).

 

 

5. Ve vztahu ke společnosti a třetím subjektům

 

5.1. Každý ze zaměstnanců má právo a povinnost upozornit příslušné orgány na případy porušování zákonů a oprávněných zájmů klientů.

 

5.2. Zaměstnanci působí na okolí tak, aby snižovali možné předsudky veřejnosti vůči klientům, spolupracují s ostatními organizacemi, státním institucemi. Celkovou situaci klientů se snaží přibližovat běžnému způsobu života ve společnosti.

 

Závaznost etického kodexu

 

Etický kodex je součástí vnitřních předpisů a je proto závazný pro všechny zaměstnance Střediska pracovní rehabilitace.

Jeho nedodržování může být posuzováno jako porušení pracovní kázně se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

Zaměstnanci, kteří zjistí etický konflikt, nebo mají domněnku o jeho existenci, jsou povinni tuto skutečnost ohlásit svému nadřízenému. Nadřízený pracovník je povinen konflikt prošetřit a navrhnout možná opatření. Zaměstnanci mají právo obrátit se na ředitelku SPR nebo jiné instituce, popř. další osoby, pokud se s rozhodnutím svého přímého nadřízeného neztotožňují. V tomto případě má však přímý nadřízení právo vědět, že tak chtějí učinit. Pokud se chtějí zaměstnanci obrátit na jiné instituce, mají povinnost informovat o tomto svém kroku ředitelku SPR.

Závěrečná ustanovení

 Etický kodex zaměstnanců SPR-DS nabývá účinnosti dne 1. 1. 2017.

Vydáním tohoto kodexu se ruší všechna jeho předchozí vydání.

Etický kodex je v písemné podobě uložen v kanceláři ředitelky.

Etický kodex je přístupný všem zaměstnancům SPR. Zaměstnanci mají povinnost se prokazatelně s tímto kodexem seznámit.

Porušení jednotlivých ustanovení etického kodexu lze považovat za porušení pracovní kázně s možností důsledků uvedených v Zákoníku práce.

 

Mgr. Lenka Čadecká