Jdi na obsah Jdi na menu
 


Středisko pracovní rehabilitace-denní stacionář, o.p.s.

Nabídka Střediska pracovní rehabilitace  :

Informujeme Vás o možnosti navštěvovat denní stacionář s okamžitým nástupem. 

Středisko organizuje pro své klienty výchovně vzdělávací programy, aktivizační činnosti, sportovní vyžití např. v oddílu v bowlingu, práci v terapeutických dílnách – dřevodílna, drátkování, keramika, šicí dílna, výroba svíček a košíků. Zároveň pořádá řadu atraktivních programů včetně výletů mimo obec Ostrava - Poruba  (sportovní a kulturní akce apod.), rehabilitační pobyty. Poskytujeme přímou obslužnou péči  a podporujeme klienty v soběstačnosti. 

Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář, o.p.s.  svou činností a celkovým zaměřením navazuje od 1.1.2014 na Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář, o.s., které zahájilo svou činnost 1.9.1992. Nadále bude plnit stejné cíle a poslání, které jsou určeny lidem s handicapem: poskytovat služby lidem s mentálním postižením, kombinovanými vadami (tělesné, smyslové postižení). Tyto sociální služby umožní klientům žít maximální měrou běžným způsobem života, který se co nejvíce přibližuje k životnímu standardu běžné (věkově srovnatelné) populace. Sociální služby poskytuje středisko dle individuálních potřeb tak, aby vždy zůstala zachována důstojnost a lidská práva lidí se zdravotním postižením. Ambulantní služby se týkají zejména těchto činností : pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

       budova.jpg

Činnost střediska je koncipovaná tak, aby měl každý jedinec v případě zájmu možnost aktivní účasti v nabízených programech a dle svých možností a schopností je vhodně kombinovat. SPR je otevřené zařízení, což znamená, že poskytuje prostor pro nejrůznější společenské, kulturní, sportovní a pracovní zapojení osob se speciálními potřebami i zdravými občany z okolí, jiných zařízení, institucí, jednotlivých pracovišť a umožňuje tak naplňovat program integrace. 

Cíl činnosti:

zapojit klienty v co nejširší možné míře do společnosti, sociálním začleňováním zajistit takovou  podporu, aby mohli pracovat a žít způsobem, který je považován za běžný u jejich vrstevníků umožnit lidem s mentálním postižením zůstat součástí místního společenství vzájemné setkávání, předávání zkušeností a poznatků zdravotně postižených osob celoživotní vzdělávání a smysluplné trávení volného času lidí s mentálním postižením a zdravotně postižených osob.

Hlavním cílem poskytovaných služeb je umožnit lidem se zdravotním znevýhodněním zůstat součástí místního společenství, zejména pak v oblastech společenského uplatnění, samostatného života v chráněném či komunitním bydlení, celoživotní vzdělávání, smysluplné trávení volného času. V praxi to znamená dát klientům možnost k seberealizaci, odstranit či omezit závislost na pomoci společnosti.

Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří osoby s mentálním postižením ( bez psychiatrické diagnózy ) po ukončení povinné školní docházky, tzn. nad 16 let. Horní hranice není omezena. 

Posláním SPR-denního stacionáře je dát klientům příležitost k jejich seberealizaci. Důraz je kladen na nácvik samostatného způsobu života, zajištění a naplnění fyzických, psychických a sociálních potřeb. Pracovní, rekreační, sportovní a výchovně vzdělávací programy jsou zpracovány s přihlédnutím k jejich individuálním zvláštnostem. Zaměřujeme se zejména na praktické činnosti, potřebné pro orientaci v běžných životních situacích. Rozvíjíme dovednosti, schopnosti, návyky, získaných v dřívějším období ( pomocná škola, klub ), základy sebeobsluhy, práci s nástroji či jednoduchými stroji. V rámci osamostatňování a přípravy na samostatný život pak pracují  v dřevařské dílničce: učí se pracovat s pilníkem, hoblíkem, svěrákem, brusným papírem (opracovávat povrch dřeva), v rámci pracovní terapie využívají textilu a kůže, vyrábí drobné šperky či pomůcky do domácnosti  ( chňapka, jehelníček ; v keramické dílně si zkouší lití a výrobky z forem, výrobu miniatur a glazování ; individuálně tkají koberečky, zhotovují loutky.  Oblíbená je i příprava pokrmů, práce s proutím, voskem, korálky a drátkování. 

 

Společnost poskytuje tento druh obecně prospěšných služebdenní stacionář ve smyslu § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a plnění poslání organizace

Základní zásady služby:

-          respektování individuality klienta

-          podpora a ochrana důstojnosti, lidských práv a osobní svobody

-          respektování potřeb a volby klienta

     -         Provozní doba : pondělí až pátek  6,00 - 16,00  

 

Cena za poskytování sociálních služeb je stanovena od 100,-Kč/hod. Přesná výše úhrady pro klienta  je následně stanovena smlouvou podle individuálních požadavků na poskytovanou sociální službu.

Ozdravné, vícedenní rekondiční pobyty pro uživatele sociálních služeb SPR-denního stacionáře i jejich opatrovníků, které nejen pomáhají upevnit zdraví účastníků. Na těchto pobytových akcích dochází navíc  ke stmelení kolektivu, prohlubování  přátelství, zvyšuje se sebevědomí, navazují se nová přátelství. Dalším důležitým faktorem je, že získávají nové poznatky a zažívají pocit úspěšnosti při sportovních kláních.

Další aktivity organizace

Nad rámec poskytovaných sociálních služeb pořádá SPR-DS, o.p.s. pro vlastní zaměstnance, dobrovolné pracovníky i ostatní zájemci z řad zákonných zástupců (pečovatelů) klientů a spolupracujících organizací v rámci celoživotního vzdělávání, zejména pak s ohledem na povinnost pracovníků v sociálních službách, vycházející zákona 108/2006 Sb.

  • semináře, workshopy, tvůrčí dílny, besedy, jedno i vícedenní odborné přednášky.

1) Toto průběžné, odborné, kvalifikační vzdělávání  je v naši organizaci  

uskutečňováno na základě živnostenského oprávnění č.j.:

SMO/243520/13/ŽÚ/PLD, sp.značka: S-SMO/243510/13/ŽÚ,

ze dne 08.07.2013, vydaného MMO dle §71 odst.2 živnostenského 

zákona: Mimoškolská výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně

lektorské činnosti.

 

2)  Další školící a vzdělávací akce, které jsou určeny především pro opatrovníky

(členy svépomocné skupiny, pracující při SPR Ostrava) probíhají ve spolupráci

s KÚ MSK v rámci projektu „ Podporujeme hrdinství, které není vidět ".

 

Obrazek